Spring naar content

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en (het gebruik van) de website www.bright-ip.nl.
BRIGHT ip lawyers B.V. (hierna: “BRIGHT”) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verondening Gegevensbescherming (“AVG”).

Onze contactgegevens zijn: 

BRIGHT ip lawyers B.V.
Sophiastraat 34
4811 EM Breda
Tel: 076 53 000 50
Mail: info@bright-ip.nl

KVK: 52305015

Algemeen

Het is mogelijk dat wij bij onze dienstverlening en bij uw gebruik van onze website persoonsgegevens verwerken en deze o.a. ook delen met onze ICT (Cloud Software) leverancier en/of bezorgdiensten. Wij respecteren uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle gegevens die betrekking hebben op een (identificeerbaar) persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om u diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen. De persoonsgegevens die wij verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. 

Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • Marketing- en communicatieactiviteiten, zoals om u in ons nieuwsbriefbestand op te nemen en periodiek nieuwsbrieven aan u toe te sturen;
 • Vragen beantwoorden die zijn ingediend via het contactformulier op onze website, en om in verband daarmee contact met u op te nemen;
 • Het voeren van sollicitatieprocedures;
 • Vanwege technische en analytische redenen, zoals optimalisatie van de website.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de navolgende categorieën persoonsgegevens die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres(sen);
 • Telefoonnummer(s);
 • Bedrijfsnaam;
 • Eventueel financieel of fiscaal relevante gegevens, en daarbij behorende correspondentie;
 • Curriculum Vitae;
 • Browsergegevens;
 • Apparaatgegevens;
 • Tijdsduur van uw bezoek;
 • Pagina’s die u bezoekt en de volgorde daarvan.

Wij verwerken voornoemde persoonsgegevens enkel wanneer u deze op eigen initiatief aan ons verstrekt. U heeft altijd het recht om uw gegeven toestemming in te trekken, of om bepaalde gegevens niet te verstrekken. Zonder uw contactgegevens kunnen wij echter geen antwoord geven op uw vragen of u onze nieuwsbrief versturen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting(en);
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren);
 • Uw verkregen toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. voor het plaatsen van functionele en analytische cookies).

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons zoals onze ICT (Cloud Software) leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Andere derde partijen zijn in het bijzonder de mailservices waarmee wij de nieuwsbrief verzenden (zoals MailChimp), Google Analytics en onze softwareleverancier.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partijen die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken zijn eveneens gehouden tot naleving van de AVG. Met de betreffende partijen worden verwerkersovereenkomsten gesloten, waarbij passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wanneer wij gebruikmaken van diensten van derde partijen, zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen.

Wanneer u heeft gesolliciteerd naar een functie bij BRIGHT zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen nadat u dit aan ons gevraagd heeft, of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Het is tevens mogelijk om BRIGHT toestemming te geven om uw persoonsgegevens voor een periode van één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren, voor het geval een vergelijkbare functie beschikbaar komt. 

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, correctie, beperking, verzet/bezwaar, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming. Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar info@bright-ip.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

U heeft ook het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw rechten vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Statistieken en cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door ons niet verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten en uw instellingen en voorkeuren te onthouden, wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op uw apparaat worden opgeslagen. Door middel van deze cookies kan tevens inzicht in uw surfgedrag worden verkregen. Voor de gegevens die met behulp van cookies worden verzameld geldt de cookie verklaring.

Aanpassing privacyverklaring

Wij hebben het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De aangepaste versie van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. 

Vragen en contact

Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Laatst bijgewerkt op: mei 2023